logo

OUR FACULTY

Principal

Mr. H.K. Dixit

HOD (Electronics)

HOD (Information Technology)

Mr. Viplove Srivastava

Mr. Alok Ranjan Pandey

Mr. Ajay Tiwari

Mr. Vinay Srivastava

Mrs. Divya Singh

Mrs. Savita Bhaskar

Mrs. Alpana Sharma

Mr. Pankaj Gautam

Mr. Nikhil Singh